TOP Ö 7: Festlegung des Ausbaustandards für den Umbau des Knotenpunktes Jöllenbecker Straße (L 783)/Beckendorfstraße (L 543)/Dorfstraße (L 543)/Spenger Straße (L 783) - 2. Lesung

Beschluss: - einstimmig beschlossen -